ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ විමර්ශන නිලධාරි තනතුරේ III හා II ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු හා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2024

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ විමර්ශන නිලධාරි තනතුරේ III හා II ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු හා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග - 2024 අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය - 2024.03.01 [button...

කාර්යාල සේවක සේවයේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග- 2024.02.17

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය  පහත දිනදී පැවැත්වේ.   දිනය විභාගය මධ්‍යස්ථානය 2024-02-17 කාර්යාල සේවක සේවයේ දෙවන/ තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය-2023 ඌව මහා විද්‍යාලය-...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ II හා I ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023 (2024)

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ II හා I ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග - 2023 (2024) විභාග සඳහා අයදුම් කරන ලද නිලධාරීන් අතරින් නියමිත ශ්‍රේණි උසස් වීම සම්පූර්ණ කර ඇති බවට තහවුරු වී නොමැති නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය පහත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ගිනි නිවීමේ සේවයේ නියාමන සේවා ගණයේ පළමු පෙළ ගිනිභට තනතුර සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2023 (2024)

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ගිනි නිවීමේ සේවයේ නියාමන සේවා ගණයේ පළමු පෙළ ගිනිභට තනතුර සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2023 (2024) [button link="https://drive.google.com/file/d/1khyIZTY1oUXPrvK7-A7D_4fsmxDZG7qv/view?usp=sharing" type="icon"...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පළාත් පාලන ආයතනයන්හි පෙර පාසල් ගුරු/ පෙර පාසල් පාලිකා III, II සහ I ශ්‍රේණි වල තනතුරු සඳහා වන පළමු, දෙවන සහ තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023 (2024)

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පළාත් පාලන ආයතනයන්හි පෙර පාසල් ගුරු/ පෙර පාසල් පාලිකා III, II සහ I ශ්‍රේණි වල තනතුරු සඳහා වන පළමු, දෙවන සහ තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග - 2023 (2024) [button...

ගුරු විභාගය (II අදියර) – ප්‍රාථමික, ගණිතය, විද්‍යාව හා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයන් සඳහා අයදුම් කල අයදුම්කරුවන් ඉගැන්වීමට අපේක්ෂිත මාධ්‍යය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම

ඌව පළාතේ පළාත් සභා පාසල්වල පවතින සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම සඳහා වන විවෘත තරඟ විභාගය - 2023 (II අදියර) සඳහා පහත සඳහන් විෂයයන් අයදුම් කළ අයදුම්කරුවන් පමණක් තමන් ඉගැන්වීමට අපේක්ෂිත භාෂා මාධ්‍යය පහත පෝර්මයෙහි සඳහන් කරන්න....

විභාග ප්‍රතිඵල

උසස් කිරීමේ අයදුම්පත් කැඳවීම

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග නිවේදන

බඳවා ගැනීමේ නිවේදන

වෙනත් නිවේදන

විභාග කාලසටහන

Loading