පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක තනතුර 2016.01.01

ඌව පළාත්  සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ 2016.01.01 දිනට පුරප්පාඩව පවතින පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක තනතුරු සඳහා සුදුසුකම් ලත් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරීන් වෙතින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2024.07.19 දින වේ. අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය හා ආදර්ශ...

උපාධිධාරී ගුරුවරයෙකු වශයෙන් ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ‍්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 – I (අ) ශ්‍රේණියට පත් කිරීම

අමප/23/1537/607/124 හා 2023.09.04 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයෙන් උපාධිධාරී ගුරුවරුන් 596ක් බඳවා ගැනීම සඳහා ලද අනුමැතිය මත උපාධිධාරී ගුරුවරුන් ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ‍්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 - I (අ) ශ්‍රේණියට පත් කිරීම දෙවන අදියර යටතේ සම්පූර්ණ නොකරන ලද පුරප්පාඩු...

විශේෂ නිවේදනයයි

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය - (2024) ඉහත බඳවාගැනීමට අදාළව මා විසින් 2024.05.27 දිනැතිව පළ කරන ලද අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය පරිදි කටයුතු කිරීම වළක්වාලමින් මොණරාගල මහාධිකරණය මඟින් වාරණ නියෝගයක් නිකුත්...

විභාග ප්‍රතිඵල

උසස් කිරීමේ අයදුම්පත් කැඳවීම

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග නිවේදන

බඳවා ගැනීමේ නිවේදන

වෙනත් නිවේදන

විභාග කාලසටහන

Loading