උපාධිධාරී ගුරුවරයෙකු වශයෙන් ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ‍්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 – I (අ) ශ්‍රේණියට පත් කිරීම

අමප/23/1537/607/124 හා 2023.09.04 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයෙන් උපාධිධාරී ගුරුවරුන් 596ක් බඳවා ගැනීම සඳහා ලද අනුමැතිය මත උපාධිධාරී ගුරුවරුන් ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ‍්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 - I (අ) ශ්‍රේණියට පත් කිරීම දෙවන අදියර යටතේ සම්පූර්ණ නොකරන ලද පුරප්පාඩු...

විශේෂ නිවේදනයයි

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය - (2024) ඉහත බඳවාගැනීමට අදාළව මා විසින් 2024.05.27 දිනැතිව පළ කරන ලද අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය පරිදි කටයුතු කිරීම වළක්වාලමින් මොණරාගල මහාධිකරණය මඟින් වාරණ නියෝගයක් නිකුත්...

ஊவா மாகாண சபை அரச சேவையின் முகாமைத்துவ சேவை உத்தியோகத்தர் சேவையின் III ம் தரத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான வரையறுக்கப்பட்ட போட்டிப் பரீட்சை – 2024

ஊவா மாகாண சபை பொதுச் சேவையில் முகாமைத்துவ சேவை உத்தியோகத்தர் தரம் III ஆட்சேர்ப்புக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்பங்களுக்கான அறிவிப்பு மற்றும் மாதிரி விண்ணப்பத்தை பின்வரும் இணைப்புகளில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்யலாம். விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதித் திகதி...

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය-2024

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය සහ ආදර්ශ අයදුම්පත පහත සබැඳීන් ඔස්සේ බාගත කළ හැක. අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය ආදර්ශ...

විභාග ප්‍රතිඵල

උසස් කිරීමේ අයදුම්පත් කැඳවීම

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග නිවේදන

බඳවා ගැනීමේ නිවේදන

වෙනත් නිවේදන

විභාග කාලසටහන

Loading