දිනය විභාගය මධ්‍යස්ථානය
2023-09-16 සංවර්ධන නිලධාරි III ශ්‍රේණිය පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය බ/ ඌව මහා විද්‍යාලය- බදුල්ල

බ/ බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය- බදුල්ල

මො/ මහානාම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය- මොණරාගල

මො/ රාජකීය ජාතික පාසල- මොණරාගල

Loading