අප අමතන්න

 • ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
  14/4, පීලිපොතගම පාර,පිංඅරාව,
  බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

 

 • දුරකථනය : +94 (0)55 2222400
  ෆැක්ස් : +94 (0)55 2232858
  විද්‍යුත් තැපෑල : uppscb@gmail.com 
 • WhatsApp : +94 (0)70 25 22400

 

  එච්.එම්.ජීවන්ත හේරත් මහතා
ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ලේකම්
දුරකථනය : +94 (0)55 2222400
ෆැක්ස් : +94 (0)55 2232858
විද්‍යුත් තැපෑල : uppscb@gmail.com

අංශය

   

දුරකථන අංකය

ගරු සභාපතිතුමා     +94 (0)55 2222150
සහකාර ලේකම්     +94 (0)55 2225148
සහකාර ලේකම් (විභාග)     +94 (0)55 2232857
පරිපාලන නිලධාරී     +94 (0)55 2222400

අප අමතන්න

2 + 7 =

Loading