කොමිෂන් සභාව

01. නීතිඥ විජිත මල්ලැහැව මහතා – (සභාපති)

      බී.ඒ(විශේෂ), එම්.ඒ / එල්.එල්.බී

02. කේ.එම්.ප්‍රේමසිරි මහතා – (සාමාජික)

      විශ්‍රාමික අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
     විදුහල්පති I ශ්‍රේණිය

03. නීතිඥ පද්මිණි මංගලිකා කොන්ඩප්පෙරුම මෙනවිය – (සාමාජික)

04. නීතිඥ එම්.එම්.විජිත පීරිස් මහතා – (සාමාජික)
      එල්.එල්.බී( කොළඹ)

05. නීතිඥ ධනුෂ්ක වැලිගම මහතා – (සාමාජික)
      එල්.එල්.බී(විශේෂ)
      බාහිර කථිකාචාර්‍ය – ඌව වෙල්ලස්ස වි.වි.

06. ආරුමුගම් මුතුලිංගම් මහතා – (සාමාජික)

07. එච්.එම්.වීරකෝන් බණ්ඩා මහතා – (සාමාජික)

08. ආචාර්‍ය ජී.චන්ද්‍රසේන මහතා – (සාමාජික)

Loading