පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

සංවර්ධන නිලධාරි දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය -2022

 

සංවර්ධන නිලධාරි තුන්වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2022

 

Loading