තොරතුරු දැනගැනිමේ නිලධාරීන්

නම් කරන ලද නිලධාරියා

එච්.එම්. ජීවන්ත හේරත් මහතා
ලේකම්
ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
14/4, පීලිපොතගම පාර,පිංඅරාව,
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

කාර්යාලය : +94 (0)55 222 3482
පොදු දුරකථනය : +94 (0)55 2222 400
ෆැක්ස් : +94 (0)55 223 2858
E-mail : uppscb@gmail.com

තොරතුරු නිලධාරියා

ඊ.කේ.වී.ටී. එදිරිසූරිය මිය

සහකාර ලේකම්
ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
14/4, පීලිපොතගම පාර,පිංඅරාව,
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

කාර්යාලය : +94 (0)55 222 5148
පොදු දුරකථනය : +94 (0)55 2222 400
ෆැක්ස් : +94 (0)55 223 2858
E-mail : uppscb@gmail.com

Loading