දිනය විභාගය මධ්‍යස්ථානය
2023-07-22 ජනපද නිලධාරී පළමු/ දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
2023-07-22 සත්ව සංවර්ධන උපදේශක පළමු/ දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
2023-07-22 කෘෂිකර්ම උපදේශක පළමු/ දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
2023-07-22 කාර්මික නිලධාරී පළමු/ දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
2023-07-22 ආදායම් පරීක්ෂක පළමු/ දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

Loading