ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක නිලධාරී සේවා ගණයේ III ශ්‍රේණියේ (තක්සේරුකරු) නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2023 – විභාග ප්‍රතිඵල

ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න ප්‍රතිඵල ලේඛනය භාගත කරන්න

Loading