ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක නිලධාරී සේවා ගණයේ III ශ්‍රේණියේ (තක්සේරුකරු) නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2023 – විභාග ප්‍රතිඵල

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක නිලධාරී සේවා ගණයේ III ශ්‍රේණියේ (තක්සේරුකරු) නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2023 – විභාග ප්‍රතිඵල ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න ප්‍රතිඵල ලේඛනය භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ නීති නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2023 – විභාග ප්‍රතිඵල

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ නීති නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2023 – විභාග ප්‍රතිඵල   ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න ප්‍රතිඵල ලේඛනය භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී III, II සහ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා වන පළමු දෙවන සහ තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023 – විභාග ප්‍රතිඵල

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී III, II සහ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා වන පළමු දෙවන සහ තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023 – විභාග ප්‍රතිඵල I ශ්‍රේණිය ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න ප්‍රතිඵල ලේඛනය භාගත කරන්න II ශ්‍රේණිය ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න ප්‍රතිඵල...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ ජනපද නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2019 (I) (2023) – විභාග ප්‍රතිඵල

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ ජනපද නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2019 (I) (2023) – විභාග ප්‍රතිඵල   ප්‍රතිඵල යැවීමේ ආවරණ ලිපිය CO ජනපද නිලධාරී III...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක III හා II ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු හා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2019 (I) (2023) – විභාග ප්‍රතිඵල

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක III හා II ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු හා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2019 (I) (2023) – විභාග ප්‍රතිඵල ප්‍රතිඵල යැවීමේ ආවරණ ලිපිය AI කෘෂිකර්ම උපදේශක II-ප්‍රතිඵල කෘෂිකර්ම උපදේශක III...