ஊவா மாகாண சபை அரசாங்க சேவையின் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் சேவையின்  I மற்றும் II தரத்தின் உத்தியோகத்தர்களுக்கான இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் வினைத்திறன்காண் தடைப்பரீட்சை – 2023

  • අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය 2023.12.01
දින දීර්ඝ කිරීමේ නිවේදනය

Loading