ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කාර්මික නිලධාරි (සිවිල්) I ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීමේ සීමිත තරඟ විභාගය – 2021(2023) . අයදුම්පත් භරගන්නා අවසාන දිනය 2023.07.25 වේ.

ආවරණ ලිපිය බාගත කරන්න නිවේදනය බාගත කරන්න අයදුම්පත බාගත කරන්න

Loading