ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ ජනපද නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2019 (I) (2023) – විභාග ප්‍රතිඵල

 

ප්‍රතිඵල යැවීමේ ආවරණ ලිපිය CO ජනපද නිලධාරී III -ප්‍රතිඵල

Loading