ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ නීති නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2023 – විභාග ප්‍රතිඵල

 

ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න ප්‍රතිඵල ලේඛනය භාගත කරන්න

Loading