ඌව පළාතේ පළාත් සභා පාසල්වල පවතින සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම සඳහා වන විවෘත තරඟ විභාගය – 2023 (II අදියර) සඳහා පහත සඳහන් විෂයයන් අයදුම් කළ අයදුම්කරුවන් පමණක් තමන් ඉගැන්වීමට අපේක්ෂිත භාෂා මාධ්‍යය පහත පෝර්මයෙහි සඳහන් කරන්න.

  • ප්‍රාථමික / ගණිතය / විද්‍යාව / I.C.T විෂයන් සඳහා අයදුම් කළ අපේක්ෂකයින් සඳහා පමණි. முதன்மை/கணிதம்/அறிவியல்/ஐசிடி பாடங்களுக்கு விண்ணப்பித்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு மட்டும்.
Google Form

Loading