ගුරු විභාගය (II අදියර) – ප්‍රාථමික, ගණිතය, විද්‍යාව හා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයන් සඳහා අයදුම් කල අයදුම්කරුවන් ඉගැන්වීමට අපේක්ෂිත මාධ්‍යය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම

ඌව පළාතේ පළාත් සභා පාසල්වල පවතින සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම සඳහා වන විවෘත තරඟ විභාගය – 2023 (II අදියර) සඳහා පහත සඳහන් විෂයයන් අයදුම් කළ අයදුම්කරුවන් පමණක් තමන් ඉගැන්වීමට අපේක්ෂිත භාෂා මාධ්‍යය පහත පෝර්මයෙහි සඳහන්...

ගුරු පුරප්පාඩුවලට බඳවා ගැනීම- I අදියර සම්මුඛ හා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය 2023.11.11/12 Recruitment for Teacher Vacancies- Phase I Interview and Practical Test 2023.11.11/12

2023.10.21 දින පවත්වන ලද උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීමේ විභාගය සමත් අයදුම්කරුවන්ගේ සුදුසුකම් පරීක්ෂා කර බැලීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් සහ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයක් 2023.11.11 සහ 12 දිනවල බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේදී පැවැත්වේ. ඒ සඳහා ලිඛිත තරඟ විභාගය සමත්...

ඌව පළාතේ පළාත් සභා පාසල්වල පවතින සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 පන්තියේ I (අ) ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා වන විවෘත තරඟ විභාගය(දෙවන අදියර) – සංශෝධනය/திருத்தம்/Amendment – 2023

ඌව පළාත් සභා පාසල්වල සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පාසල්වල ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමට අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.  අයදුම්පත් යොමු කළ හැකි අවසාන දිනය 2023.11.03 දින වේ. මින් පෙර අයදුම් කළ අයදුම්කරුවන් නැවත අයදුම් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. Applicants who have...

ஊவா மாகாணத்தில் மாகாண சபை பாடசாலைகளில் நிலவும் சிங்கள, தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழி மூல ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்காக இலங்கை ஆசிரியர் சேவையின் 3 ஆம் வகுப்பின் 1 (அ) தரத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை – 2023 (இரண்டாம் கட்டம்)

ஊவா மாகாண சபை பாடசாலைகளில் நிலவும் சிங்களம், தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழிமூல ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்கு பட்டதாரிகளை இணைத்துக்கொள்ள விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி 30.10.2023. Applications are invited to recruit graduates for...

Open competitive examination for the recruitment of graduates in the Sri Lanka Teaching Service 3 Class I (a) for Sinhala, Tamil and English medium teacher vacancies in Uva Provincial Council Schools ( Stage II) – 2023

Applications are invited to recruit graduates for teaching vacancies in Sinhala, Tamil and English medium schools in Uva Provincial Council schools. The closing date for submission of applications is 30.10.2023.   මාර්ගගත දත්ත පත්‍රිකාවටද (online form) ඉල්ලා ඇති...

ඌව පළාතේ පළාත් සභා පාසල්වල පවතින සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 පන්තියේ I (අ) ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා වන විවෘත තරඟ විභාගය(දෙවන අදියර) – 2023

ඌව පළාත් සභා පාසල්වල සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පාසල්වල ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමට අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.  අයදුම්පත් යොමු කළ හැකි අවසාන දිනය 2023.10.30 දින වේ.   මාර්ගගත දත්ත පත්‍රිකාවටද (online form) ඉල්ලා ඇති තොරතුරු ඇතුළත් කිරීම අනිවාර්යය...