ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ II හා I ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023 (2024)

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ II හා I ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023 (2024) විභාග සඳහා අයදුම් කරන ලද නිලධාරීන් අතරින් නියමිත ශ්‍රේණි උසස් වීම සම්පූර්ණ කර ඇති බවට තහවුරු වී නොමැති නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය...

ඌව පළාතේ පළාත් සභා පාසල්වල පවතින සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 පන්තියේ I (අ) ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා වන විවෘත තරඟ විභාගය(දෙවන අදියර) – සංශෝධනය/திருத்தம்/Amendment – 2023

ඌව පළාත් සභා පාසල්වල සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පාසල්වල ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමට අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.  අයදුම්පත් යොමු කළ හැකි අවසාන දිනය 2023.11.03 දින වේ. මින් පෙර අයදුම් කළ අයදුම්කරුවන් නැවත අයදුම් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. Applicants who have...

ඌව පළාතේ පළාත් සභා පාසල්වල පවතින සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන්  ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 පන්තියේ I (අ) ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා වන විවෘත තරඟ විභාගය – 2023 උක්ත විභාගය සඳහා අයදුම්කරුවන් වෙත විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර විද්‍යුත් තැපෑල මගින් යොමු...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2023 – ප්‍රවේශ පත්‍ර (Admission) ලබා දීම

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2023.09.16  දින බදුල්ල හා මොණරාගල නගර වල දී පැවැත්වෙන අතර, ඊට අදාළ විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර විද්‍යුත් තැපෑල (Email) මඟින් අපේක්ෂකයින් වෙත එවීමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විට...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2023 විභාගය සඳහා විභාග ප්‍රවේශ පත්‍රය විද්‍යුත් තැපෑල (Email) මඟින් ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් අයදුම්පත වෙත පිවිස ඔබගේ විස්තර ඇතුලත් කරන්න

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2023 සඳහා ඔබ අයදුම් කරන ලද භාෂා මාධ්‍යය හා නගරයට අදාලව ඔබගේ ලියාපදිංචි අංකය පහතින් ලබා ගන්න. Sinhala – Badulla Sinhala – Monaragala ஊவா மாகாண சபை...