විභාග කාලසටහන – 2024 මාර්තු

2024 මාර්තු මස විභාග කාලසටහන දිනය විභාගය මධ්‍යස්ථානය 2024-03-02 සංවර්ධන නිලධාරී II සහ I ශ්‍රේණිවල දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය- බදුල්ල 2024-03-16 කාර්යාල සේවක සේවයේ III ශ්‍රේණියේ පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය බදුල්ල මධ්‍ය මහා...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ විමර්ශන නිලධාරි තනතුරේ III හා II ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු හා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2024

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ විමර්ශන නිලධාරි තනතුරේ III හා II ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු හා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග - 2024 අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය - 2024.03.01 [button...

කාර්යාල සේවක සේවයේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග- 2024.02.17

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය  පහත දිනදී පැවැත්වේ.   දිනය විභාගය මධ්‍යස්ථානය 2024-02-17 කාර්යාල සේවක සේවයේ දෙවන/ තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය-2023 ඌව මහා විද්‍යාලය-...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ II හා I ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023 (2024)

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ II හා I ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග - 2023 (2024) විභාග සඳහා අයදුම් කරන ලද නිලධාරීන් අතරින් නියමිත ශ්‍රේණි උසස් වීම සම්පූර්ණ කර ඇති බවට තහවුරු වී නොමැති නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය පහත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ගිනි නිවීමේ සේවයේ නියාමන සේවා ගණයේ පළමු පෙළ ගිනිභට තනතුර සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2023 (2024)

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ගිනි නිවීමේ සේවයේ නියාමන සේවා ගණයේ පළමු පෙළ ගිනිභට තනතුර සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2023 (2024) [button link="https://drive.google.com/file/d/1khyIZTY1oUXPrvK7-A7D_4fsmxDZG7qv/view?usp=sharing" type="icon"...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පළාත් පාලන ආයතනයන්හි පෙර පාසල් ගුරු/ පෙර පාසල් පාලිකා III, II සහ I ශ්‍රේණි වල තනතුරු සඳහා වන පළමු, දෙවන සහ තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023 (2024)

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පළාත් පාලන ආයතනයන්හි පෙර පාසල් ගුරු/ පෙර පාසල් පාලිකා III, II සහ I ශ්‍රේණි වල තනතුරු සඳහා වන පළමු, දෙවන සහ තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග - 2023 (2024) [button...

විභාග ප්‍රතිඵල

උසස් කිරීමේ අයදුම්පත් කැඳවීම

  කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග නිවේදන

  බඳවා ගැනීමේ නිවේදන

   වෙනත් නිවේදන

    විභාග කාලසටහන

     Loading